AUTO ŠKOLA - PO MJERI VAŠIH POTREBA

Auto škola Volan iz Našica – nudi budućim vozačima programe i alate za riješavanje izazova vožnje uz vodstvo profesionalnih instruktora.

Osposobljavamo kandidate za vozače, A1, A2, A, B kategorije.

Vozački ispit

Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od nastavnih predmeta:

 • Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP).
 • Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP)
 • Upravljanje vozilom (UV).

Po završetku osposobljavanja pristupate ispitima, te po položenom ispitu iz vožnje dobivate potvrdu o položenom ispitu i u MUP-u bez obzira na mjesto prebivališta podižete vozačku dozvolu.

 Ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (PPSP)

Ispit se polaže u prostorijama Hrvatskog crvenog križa na adresi P. Preradovića 2, Našice. Ispit se sastoji iz 38 pitanja koja rješavate pismeno, nakon što je kandidat završio osposobljavanje iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila. Pitanja se boduju ovisno o težini. Ukupan broj bodova na ispitu je 120, te za prolazak je potrebno sakupiti najmanje 108 bodova. Postoje i 4 pitanja koja se odnose na propuštanje vozila u raskrižju, koja za prolazak na ispitu moraju biti točno riješena.

Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D,  D+E ili H, a polaze vozački ispit za kategoriju vozila A1, A2  ili A, nije obvezan polagati teorijski dio ispita.

Za vrijeme ispita kandidat na stolu može imati samo osobnu iskaznicu ili putovnicu, knjižicu kandidata za vozača, kemijsku olovku ili nalivpero, naočale i maramice.

Položeni ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila je uvjet za početak osposobljavanja iz Upravljanja vozilom.

Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći 

Ispiti se polaze u prostorijama HCK na adresi K. Tomislava 6, Našice,  u pravilu usmeno i praktično (dva pitanja teorijska i jedno praktično) pred ispitivačem Hrvatskog autokluba i to obvezno prije ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Ispit nisu dužni polagati liječnici, medicinske sestre, medicinski tehničari, primalje i kandidati koji imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom određene kategorije.

Položen ispit iz Pružanja prve pomoći je uvjet za pristupanje ispitu iz Upravljanja vozilom.

Ispit iz Upravljanja vozilom

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaze se individualno na prometnom vježbalištu autoškole „Volan“ i u prometu na javnoj cesti početak ispita na poligonu autoškole ili ispred caffe bar-a „Sportivo“. Na prometnom vježbalištu kandidat polaze ispit samostalno bez  instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila.

Kada kandidat položi dio ispita na prometnom vježbalištu, nastavlja ispit u prometu na javnoj cesti, s ovlaštenim ispitivačem i instruktorom vožnje u vozilu.

Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaze ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom A1, A2, A i AM kategorije na javnoj cesti prati drugim vozilom i izdaje zadaće putem komunikatora.

Ispitu može biti nazočan i ovlašteni nadzornik HAK-a.

Vrijeme trajanja ispita i broj kilometara prevezenih tijekom ispita moraju biti dovoljni za procjenu razine stečenih vještina i ponašanja kandidata a u suglasju s propisanim sadržajima ispita. Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaze na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao.

*podaci HAK-a, www.hak.hr

Posebne radnje vozilom ispituju se na prometnom vježbalištu, na za to označenim posebnim površinama (elementima). Ako ih kandidat položi nastavlja ispit na javnoj cesti. Za vrijeme trajanja ispita na prometnom vježbalištu treba biti onemogućen pristup neovlaštenim osobama i drugim korisnicima tog vježbališta, koji bi mogli ugroziti siguran tijek ispita.

Posebne površine (elementi) prikazani su slikama, na kojima su obilježene njihove dimenzije. Ukoliko zbog konstrukcijskih (tehničkih) karakteristika vozila, posebne radnje nije moguće izvesti na tim površinama, ovlašteni ispitivač će odrediti da se dimenzije prilagode tom vozilu i zabilježiti u ispitni list tu prilagodbu s markom i tipom vozila.

U slučaju loših meteoroloških uvjeta (kiša, snijeg i dr.) ovlašteni ispitivač mora kandidata za vozača upozoriti da brzinu vozila pri izvođenju posebnih radnji prilagodi vremenskim i drugim uvjetima. Ukoliko u tim uvjetima ovlašteni ispitivač ocijeni da bi bila ugrožena sigurnost kandidata pri izvođenju posebnih radnji vozilom, može odrediti da se te radnje ne izvode (prekinuti ispit) ili ako se ocijeni da ne postoje uvjeti za normalnu provedbu ispita, isti se mogu provoditi na površinama na kojima postoje uvjeti, odnosno na javnoj cesti.

Kategorije A1, A2, A i AM

Posebne radnje vozilom koje se trebaju ispitati na prometnom vježbalištu

Kandidat za vozača mora pokazati kako je sposoban pripremiti se za sigurnu vožnju tako sto mora: pripremiti vozilo; namjestiti zaštitnu opremu, kao sto su rukavice, odjeća, obuća i zaštitna kaciga; obaviti dnevni preventivni tehnički pregled vozila; skinuti vozilo s njegovih nožica, pokrenuti ga bez pomoći motora hodajući uz vozilo te ga parkirati na njegove nožice.

1. Vožnja po pravcu i zaustavljanje (slika 1.)

Vožnja po pravcu i zaustavljanje se izvodi prema situaciji na slici po pravcu širine 0,2 (0,3) metra u označenom koridoru širine 0,8 metara i obilježenom čunjevima na duljini od 15 metara brzinom do 5 km/h. Kod polaska kandidat uključuje lijevi pokazivač smjera, noge stavlja na stalak. Kod zaustavljanja uključuje desni pokazivač smjera te lijevu nogu stavlja na tlo. Nakon toga ponovno na isti način kreće i vozi brzinom od 15 ? 20 km/h, ubrzavajući na duljini od 35 metara, a noge su na stalcima. Kod zaustavljanja uključuje desni pokazivač smjera, zaustavlja se na određenom mjestu, koci s obje kočnice i lijevu nogu stavlja na tlo. Izvođenje ove radnje isto je i ako kandidat polaze ispit na vozilu s automatskim prijenosom.

Radnja se može izvodi u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.

2. Slalom vožnja

Zahtijeva sposobnost pravilnog rada sa spojkom u kombinaciji s kočnicom, održavanje ravnoteže, smjer gledanja te položaj tijela i nogu.
Slalom vožnja se vozi između najmanje 10 čunjeva u nizu, s međusobnim razmakom od najmanje 3 metra (ovisno o dimenzijama vozila), u označenom i čunjevima obilježenom koridoru širine 2 metra, brzinom od 5-10 km/h prema slici. Radnja se može izvodi u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.

3. Vožnja po osmici

Zahtijeva sposobnost pravilnog rada sa spojkom u kombinaciji s kočnicom, održavanje ravnoteže, smjer gledanja te položaj tijela i nogu.

Vožnja po osmici izvodi se na označenom elementu minimalnih dimenzija 5×10 (6×12) metara te obilježen čunjevima kao na slici. Radnja se izvodi dva puta zaredom kao na slici iz dva pokušaja.

4. Kočenje i zaustavljanje

Obaviti najmanje dvije radnje kočenja uključujući i naglo kočenje, a sto uključuje sposobnost kočenja prednjom i stražnjom kočnicom, smjer promatranja i položaj tijela na vozilu.

Kočenje se izvodi prema situaciji na slici, pri brzini kretanja od najmanje 30 km/h, nakon čega se na točno određenoj točci počinje jako kočiti s objema kočnicama istodobno do potpunog zaustavljanja. Put kočenja pri prvom pokušaju treba biti tik do zaustavne crte (čunjeva), a pri drugom pokušaju sto kraci. Radnje se može izvoditi iz dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.

Sadržaji na javnoj cesti i ponašanje u prometu

 1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, kontrola vozila, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, silazak s vozila, ostavljanje vozila.
 2. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, izbor prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, noć, magla, ako postoje) prema maksimalno dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu ceste, mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, praćenje uvjeta i odvijanja prometa.
 3. Vožnja zavojima, kočenje prilagodba brzine vožnje.
 4. Približavanje raskrižju, prestrojavanje, vožnja raskrižjem, skretanje ulijevo i udesno, izbor prometne trake, promjena prometnih traka, propuštanje vozila, odnos prema pješacima.
 5. Postupanje prema znakovima u prometu.
 6. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): pravilnost postupka, provjera prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje.
 7. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.
 8. Upravljanje vozilom prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja u tunelu, vožnja uzbrdicama ili nizbrdicama.
 9. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

Kategorija B

Posebne radnje vozilom koje se trebaju ispitati

1.    Vožnja po pravcu unaprijed-unatrag s promjenom smjera.

Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama, a osobito s papučicom spojke, pravilan položaj i rad s upravljačem, gledanje iz vozila, održavanje smjera, orijentaciju i snalaženje te pravilnost izvođenja.

Izvodi se na prometnom vježbalištu prema situaciji na slici, tako da se vozilom kreće s polazne pozicije ubrzava i na određenom mjestu se zaustavlja. Unatrag se vozi označenim prostorom do startne pozicije vodeći pritom računa da vozilo ne smije izlaziti iz označenoga prostora i da ne smije dodirivati čunjeve. Vožnja se obavlja uz korištenje vozačkih ogledala i gledanjem preko ramena. Svaki dodir s čunjem smatra se diskreditirajućom pogreškom i kandidat nema mogućnost ponovnog ponavljanja radnje. Radnja se izvodi bez zaustavljanja vozila najviše u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.

2.    Okretanje vozila zbog promjene smjera korištenjem vožnje unatrag i unaprijed

Izvodi se u prometu na cesti prema situaciji na slici tamo gdje to prometno-tehnički uvjeti, intenzitet i gustoća prometa omogućuju korištenjem vožnje unaprijed i unatrag na način da se pravodobno uoči i izabere mjesto s manjim intenzitetom prometa. Nakon sto se prođe sredina raskrižja, uključuje se desni pokazivač smjera i nakon sto se prođe za oko dvije dužine vozila od ruba raskrižja sto bliže desnom rubu kolnika se zaustavlja vozilo, pozicija 1. Nakon sto se utvrde uvjeti vozi se unatrag s uključenim svim pokazivačima smjera u bocnu cestu do pozicije 2. Iz pozicije 2. se nastavlja voziti u suprotnom smjeru, pozicija 3.

3.    Parkiranje vozila.

Bočno ili okomito parkiranje se izvodi prema situaciji na slici u stvarnim prometnim uvjetima na parkiralištu, a sto uključuje pravilnost izvođenja i praćenje prometnih uvjeta. Radnja bočnog parkiranja se može izvodi u tri pokušaja, a radnja okomitog parkiranja u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci (primjerice, dodir parkiranog vozila).

4.    Kočenje i zaustavljanje

Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama (papučica kočnice i spojke) i pravilan rad s upravljačem.

Ispituje se na prometnom vježbalištu. Izvodi se prema situaciji na slici, na način da se s vozilom s polazne pozicije postigne brzinu od najmanje 25 do 30 km/h. U točno određenoj točki počinje se naglo kočiti i mora se sto prije zaustaviti u prostoru duljine 15 metara ispred određene zapreke (čunjeva). Kočenje treba biti pravilno i takvo da se vozilo mora zaustavi najkasnije 0,5 m prije zapreke (čunjeva), pri čemu kotači ne smiju blokirati. Kod izvođenja ove radnje ovlašteni ispitivač obvezno se nalazi na prednjem sjedalu pokraj kandidata. Radnja se izvodi u dva pokušaja.

Sadržaji na javnoj cesti i ponašanje u prometu

 1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, kontrola vozila, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, silazak s vozila, ostavljanje vozila.
 2. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, izbor prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, noć, magla, ako postoje) prema maksimalno dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu ceste, mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, praćenje uvjeta i odvijanja prometa.
 3. Vožnja zavojima, kočenje prilagodba brzine vožnje.
 4. Približavanje raskrižju, prestrojavanje, vožnja raskrižjem, skretanje ulijevo i udesno, izbor prometne trake, promjena prometnih traka, propuštanje vozila, odnos prema pješacima.
 5. Postupanje prema znakovima u prometu.
 6. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): pravilnost postupka, provjera prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje.
 7. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.
 8. Upravljanje vozilom prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja u tunelu, vožnja uzbrdicama ili nizbrdicama.
 9. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

Ispit iz vožnje nastavlja se s poligona na javne ceste ili počinje kod kafića „Sportivo“. Ispite iz sva tri predmeta vrši Hrvatski autoklub (HAK). Kada položite ispite iz sva tri predmeta dobit ćete uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Sa uvjerenjem o položenom vozačkom ispitu ne smijete voziti, morate ga predati u policijskoj upravi prema mjestu prebivališta, te smijete započeti upravljati vozilom tek kada dobijete vozačku dozvolu.

Izdavanje vozačke dozvole
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (obrazac br. 2) u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta
Uz zahtjev se prilaze:

 1. Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
 2. Liječničko uvjerenje – ne starije od 6 mjeseci
 3. Jedna fotografija veličine 35×45 mm*
 4. Dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 15,00 kn
 5. Dokaz o uplati 151,00 kn (redovni postupak), 200 kn (ubrzani postupak), odnosno 450,00 kn (žurni postupak). 
 6. Osobna iskaznica

*Ako je osobi izdano liječničko uvjerenje pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilima koristi naočale, uz zahtjev se prilazu fotografije na kojima je ta osoba fotografirana s naočalama.

 
volan_logo_png

DIZAJNIRAO LETIBO WEB DIZAJN | IMPRESSUM | COPYRIGHT 2018 AUTO ŠKOLA VOLAN – NAŠICE